நாட்டியம் பற்றிய தளங்கள் - Related Links

நாட்டியம் பற்றிய தளங்கள்
தளங்கள் தனி விண்டோவில் திறக்கப்படும்.

நடனம் பற்றிய தளங்கள்: (தனி விண்டோவில் திறக்கப்படும்)

இந்திய நடனங்கள்:

இந்தியாவின் பல்வேறு நடன வகைகளின் விளக்கம் பரதநாட்டியம், குச்சிபுடி, ஒடிஸி, மணிப்புரி, மோகினியாட்டம், கதகளி, பிகு போன்றவை.

சி.டி. மூலம் பரதநாட்டியம்:

பரதநாட்டியம் கற்றுக் கொள்ள உதவும் சி.டி.யை தயாரித்தவர் தளம்.

பரதநாட்டிய பின்னனி:

பெயர் பெற்ற ஆசிரியர்கள், பயிற்சியகங்கள், பிரபல நடனக் கலைஞர்களின் பட்டியல்.

சாஸ்திரீயக் கலைகள்:

இந்திய சாஸ்திரீயக் கலையின் விளக்கங்கள்.

பன்னாட்டு கதகளி மையம்:

கதகளி நடனத்தை உலகெங்கும் கொண்டு செல்லும் முயற்சி.