தொடர்புடைய தளங்கள்-Related Links

தொடர்புடைய தளங்கள்
வீட்டுப் பாடம் தொடர்பான தளங்கள். மேலும் விரியாக அறிய.

(கீழ்க்கண்ட தளங்கள் தனி விண்டோவில் திறக்கபடும்).

target="_blank">மாணவர்களுக்கு ப்ரிட்டானிகா:

புகழ் பெற்ற ப்ரிட்டானிகா தகவல் களஞ்சியத்தின் மாணவர் பகுதி.

வீட்டுப் பாடத்திற்கு உதவி:

வேதியியலை எளிதாக புரிந்து கொள்ள (ஆங்கிலத்தில்) சிறுவர் தளம்.

இது போல்இயற்பியல், target="_blank">உயிரியல், class="vazhi" target="_blank">புவியியல் ஆகியவற்றிற்கும் மிக எளிதான விளக்கங்களுடன் சிறுவர் தளங்கள். பெரியவர்களுக்கும் உதவியாக இருக்கும்.

தொல்லைகள் இல்லாத பாதுகாப்பான இணையத் தேடலுக்கு:

ALT="Google" width="115" height="45" align="absmiddle">