ஈமு பறவை - Emu Bird

ஈமு பறவை ஆஸ்திரேலியாவை தாயகமாகக் கொண்டது. இதன் சரியான உச்சரிப்பு "ஈம்யு" என்பதாகும் எனினும் தமிழக வழக்கில் இது 'ஈமு கோழி' என்றே அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு ஆள் உயரத்திற்கு மேல் (ஆறரை அடி) சாதாரணமாக வளரும்.

லண்டன் ஒலிம்பிக்ஸ் 2012 - London Olympics 2012

லண்டன் நகரில் இதற்கு முன் இரண்டு முறை (1908லும், இரண்டாம் உலகப் போர் முடிந்தவுடன் 1948லும்) …ஒலிம்பிக்ஸ் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டுள்ளது.

தமிழ் சினிமா பட்டியல் (1931-1936) - Tamil cinema list (1931-1936)

தமிழ் சினிமா பட்டியல் (1931-1936)
தமிழ் திரைப்படங்களின் வருடவாரியான வரிசைப் பட்டியல்.

தமிழ் சினிமா பட்டியல் (1937-1940) - Tamil cinema list (1937-1940)

தமிழ் சினிமா பட்டியல் (1937-1940)
தமிழ் திரைப்படங்களின் வருடவாரியான வரிசைப் பட்டியல்.

தமிழ் சினிமா பட்டியல் (1941-1942) - Tamil cinema list (1941-1942)

தமிழ் சினிமா பட்டியல் (1941-1942)
தமிழ் திரைப்படங்களின் வருடவாரியான வரிசைப் பட்டியல்.

தமிழ் சினிமா பட்டியல் (1943-1946) - Tamil cinema list (1943-1946)

தமிழ் சினிமா பட்டியல் (1943-1946)
தமிழ் திரைப்படங்களின் வருடவாரியான வரிசைப் பட்டியல்.

தமிழ் சினிமா பட்டியல் (1947-1950) - Tamil cinema list (1947-1950)

தமிழ் சினிமா பட்டியல் (1947-1950)
தமிழ் திரைப்படங்களின் வருடவாரியான வரிசைப் பட்டியல்.

தமிழ் சினிமா பட்டியல் (1951-1954) - Tamil cinema list (1951-1954)

தமிழ் சினிமா பட்டியல் (1951-1954)
தமிழ் திரைப்படங்களின் வருடவாரியான வரிசைப் பட்டியல்.

தமிழ் சினிமா பட்டியல் (1955-1958) - Tamil cinema list (1955-1958)

தமிழ் சினிமா பட்டியல் (1955-1958)
தமிழ் திரைப்படங்களின் வருடவாரியான வரிசைப் பட்டியல்.

தமிழ் சினிமா பட்டியல் (1959-1962) - Tamil cinema list (1959-1962)

தமிழ் சினிமா பட்டியல் (1959-1962)
தமிழ் திரைப்படங்களின் வருடவாரியான பட்டியல்.

Syndicate content