ஆப்ரிக்கா - African Countries

ஆப்ரிக்கா
ஆப்ரிக்க நாடுகளின் பட்டியல்.

ஆசியா - Asian Countries

ஆசியா
ஆசிய நாடுகளின் பட்டியல்.

ரஷ்யா- Russia

ரஷ்யா
சோவியத் யூனியன் 15 குடியரசுகளாக பிரிந்தபின் இருப்பதில் பெரிய நாடு.

பாகிஸ்தான் - Pakistan

பாகிஸ்தான்
மத அடிப்படையில் உருவான நாடு. சிந்து சமவெளி கண்டுபிடிப்புகள், ஸ்குவாஷ் விளையாட்டில் தொடர்ந்து உலக சாம்பியன்களைக் கொண்ட நாடு.

சீனா - China

சீனா
சீனா நாடல்ல - அது ஒரு தனி உலகம்.

Syndicate content