சிசு

சிறுவர் தடுப்பு ஊசி அட்டவணை - Vaccination schedule

சிறுவர் தடுப்பு ஊசி அட்டவணை
பிறப்பு முதல் 10 வயது வரை, சிறுவர்களுக்கு தடுப்பு ஊசி மற்றும் மருந்துகள் அளிக்கப் பட வேண்டிய கால அட்டவணை.

Syndicate content