தியானம்

பதினெட்டுச் சித்தர்கள் - About 18 Siddas

பதினெட்டுச் சித்தர்கள்
தென்னிந்தியாவில் முற்காலத்தில் இறையுணர்வில் முழுமையடைந்து, உயரிய இறைநிலை எய்தியவர்கள்.

பதினெட்டுச் சித்தர்கள் பட்டியல் - List of 18 Siddhas

பதினெட்டுச் சித்தர்கள் பட்டியல்
àòó¢ï¢î 郎ô உயர்ந்த நிலை பெற்ற பதினெட்டுக்கும் மேற்பட்ட சித்தர்கள்.

Syndicate content