வேதியியல்

தொடர்புடைய தளங்கள் - Related Sites

தொடர்புடைய தளங்கள்
அறிவியல் தொடர்பான தளங்கள், மேலும் விரிவாக அறிய.

பீரியாடிக் டேபிள்- Periodic Table

பீரியாடிக் டேபிள்
ஒவ்வொரு எலிமெண்டின் தன்மை, கூட்டு, உபயோகம், சின்னங்கள் முதலியவை.

ஆட்டோமேட்டிக் கூலிங்கிளாஸ்கள் எப்படி நிறம் மாறுகிறது?- Photo Chromatic Glasses

ஆட்டோமேட்டிக் கூலிங்கிளாஸ்கள் எப்படி நிறம் மாறுகிறது?
கண் கண்ணாடிகளில், லென்ஸ் உள்ள கண்ணாடிகளில் கூட இந்த ஆட்டோமேட்டிக் கண்ணாடிகள் மிகவும் சாதாரணமாகி விட்டன.

அமிலங்கள்- Acids

அமிலங்கள்
விஞ்ஞான ரீதியான விளக்கம். அதன் வலிமை, வகைகள் பற்றிய அறிமுகம்.

Syndicate content