பீரியாடிக் டேபிள்- Periodic Table

பீரியாடிக் டேபிள்
ஒவ்வொரு எலிமெண்டின் தன்மை, கூட்டு, உபயோகம், சின்னங்கள் முதலியவை.

ஒவ்வொரு எலிமெண்டின் தன்மை, கூட்ட, உபயோகம், சின்னங்கள் முதலியவை.

Periodic Table of the Elements
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt 110 111 112
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr