பறவைகள் பலவிதம்

பறவைகளின் பேச்சு, ஜோடி, இடமாற்றம் போன்ற குணங்கள்.

May, 2001