விடலை

விடலைத் தற்கொலைகள் - Teen suicides

விடலைத் தற்கொலைகள்
18 வயதிற்குட்பட்ட சிறுவர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்வது அதிகரித்து வருகிறது. இதன் பின்னனியில் உள்ள நமது 'பிஸி' வாழ்க்கை முறையைப் பற்றிய ஒரு பார்வை.

Syndicate content